Български ученици печелят златни медали от международни олимпиади.

Гимназисти са приети в едни от най-елитните университети по света.

Млади българи създават иновативни компании и правят научни открития.

Означава ли това, че България предлага добро образование на всички деца?

Реалността е друга.

Близо половината от българските младежи не разбират смисъла на това, което четат.

Десетки хиляди деца прекъсват всяка година образованието си.

Всеки пети младеж в България нито учи, нито работи.

Липсата на работна ръка възпрепятства растежа на българския бизнес.

Българската образователна система страда от недостиг на способни хора, които да работят за подобряване на тази реалност.

Вярваме, че добре подготвените и мотивирани професионалисти са най-ценният капитал за положителна промяна в образованието. Затова търсим, обучаваме и развиваме уменията на хората, които искат да допринесат за качествено образование за всяко дете в България – образование, което създава работеща икономика и здраво общество.

МИСИЯ и ВИЗИЯ

Образованието на децата в България до голяма степен зависи от фактори, които те не могат да контролират.

 

Учениците от малки населени места и финансово затруднени семейства изостават значително в знанията и уменията си от връстниците си от големите градове и тези, чиито родители са в по-добро финансово състояние. Тези деца и младежи са в голям риск да прекъснат преждевременно образованието си и да останат в цикъла на бедността, предопределен им по рождение.

Българското училище не успява и да развие у учениците уменията, които са им нужни за успешна реализация в ХХІ век – като аналитично мислене, решаване на проблеми, работа в екип, креативност и емоционална интелигентност.

Едновременно с това образователната система страда от сериозен недостиг на добре подготвени професионалисти, които да се ангажират дългосрочно с нейното подобряване.

Всичко това води до значителни последици както за младите хора, така и за развитието на цялата ни страна. Бизнесът буксува заради липсата на работна ръка, а обществото ни не се развива напред.

Визията ни за образованието в България

е всяко дете в страната да има достъп до качествено образование – независимо от това къде живее, кое училище посещава и какви са финансовите възможности на родителите.

Мисията на “Заедно в час”

е да открива, обучава и развива способни и мотивирани професионалисти, които работят дългосрочно за положителна промяна на образованието в България.

В “Заедно в час” вярваме, че:

  • всяко дете има потенциал да постига успех;
  • хората, ангажирани активно и дългосрочно с подобряването на образователната система, са нейният най-ценен ресурс;
  • ролята на училищното образование е да осигурява качествена подготовка на всички ученици за успешна реализация в ХХІ век;
  • добре подготвените и постоянно подкрепяни учители са най-важният фактор за успеха на едно дете в училище;
  • всеки от нас носи отговорност за това децата в България да получават качествено образование;
  • истинската положителна промяна ще дойде с обединени усилия на хора и институции, конкретни цели, прозрачност и проследяемост на инвестираните ресурси.

Какъв е проблемът

infographic_home2
infographic_misia_2

Социално-икономическите фактори оказват силно влияние върху постиженията на българските ученици в училище. Децата, родени в бедни семейства или в малки населени места, изостават в знанията и уменията си от връстниците си, които не са в подобно неравностойно положение. България е една от държавите, в които това неравенство в образованието е най-силно изразено. В същото време близо половината от децата в страната живеят в риск от бедност и социално изключване.

Едновременно с това българското училище не успява да подготви учениците да се реализират успешно в ХХІ век. На фокус продължават да са остарелите преподавателски практики, които не могат да развият у децата ключови  умения като креативност, преценка и вземане на решение, критично мислене и комплексно решаване на проблемите.

На образователната система не ѝ достига нужният човешки ресурс, който може да промени тази несправедлива реалност. Около половината от учителите в България ще се пенсионират през следващите няколко години и броят им не може да бъде компенсиран от влизащите в училище нови професионалисти. Голяма част от завършилите педагогически специалности не се реализират като учители, а достъпът до учителската професия на хора с опит от други професионални сфери е затруднен.

България не осигурява качествено образование на всички деца в страната

13,6%

е делът на българските ученици, които постигат високи резултати въпреки тежкото си социално-икономическо положение. Това означава, че училището не успява да помогне на децата да надскочат ограниченията на средата, в която са родени. Средно за всички държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), участвали в международното изследване PISA 2015, този дял е близо 30%.

16%

от разликите в резултатите на българските деветокласници се обясняват с фактори, свързани със социално-икономическия им статус – при средно за страните от OECD 13%.

Всяка година десетки хиляди деца прекъсват образованието си

Напуснали преждевременно училище
Учебна година Брой ученици
2012/2013 17 571
2013/2014 17 794
2014/2015 21 146
2015/2016 21 170
2016/2017 20 092

Огромна част от българските ученици нямат аналитични умения

41,5%

са функционално неграмотните български ученици по четивна грамотност, което означава, че не разбират смисъла на това, което четат. По математика този дял е 42% и показва невъзможност за прилагане на елементарни математически познания в житейска ситуация. Функционално неграмотните по природни науки са 38% – те не могат да обяснят или аргументират реални явления.

30%

от българските деветокласници не достигат основното ниво за тази възрастова група и по трите предмета, измерени в PISA – четивна грамотност, математика и природни науки, при средно за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) 13%.

7%

от българските деветокласници достигат най-високите нива по един от трите предмета – при средно за страните от OECD 15%

Липсват добре подготвените и мотивирани учители

10,7%

са учителите под 35-годишна възраст в общообразователните училища през 2017/2018 г.

4,83

е средният успех от дипломата за средно образование на студентите в направление „Педагогика“. За сравнение – този на студентите в направление „Обществени комуникации“ е 5,02.

55%

от завършилите педагогика през последните пет години се реализират като преподаватели. Този дял при завършилите педагогика на обучението по конкретен предмет е едва 24%.

Младежи, които нито учат, нито работят
(% от населението на възраст 15–24 г.)

Италия 19,9
България 18,2
Румъния 17,4

26. Дания 5,8
27. Люксембург 5,4
28. Холандия 4,6
Средно за ЕС 11,5

Качеството на образованието се отразява на развитието на обществото и икономиката

Всеки пети младеж в България нито учи, нито работи, а делът на неактивните младежи от населението в групата 15–24 г. е един от най-високите в Европейския съюз.

Качеството на образованието е един от най-важните фактори за постигането на траен икономически растеж и активно гражданско общество.

Близо 40% от фирмите производители в България посочват, че липсата на работна ръка възпрепятства растежа на бизнеса им – според изследване на Colliers International.

НАШИЯТ ПОДХОД

В “Заедно в час” вярваме, че всяко дете трябва да получи качествено образование

независимо от средата, в което е родено. Най-важният ресурс за постигането на тази цел са хората – способните и мотивирани професионалисти от различни сфери, които заедно работят за подобряване на образователната система. Ние откриваме, обучаваме и подкрепяме тези хора да станат учители за период от две години, а след това да продължат да допринасят дългосрочно – според сферата на бъдещата си професионална реализация, за това всяко дете в България да получи качествено образование. Обединяваме усилията си и с общност от съмишленици и партньори от публичния и частния сектор, защото промяната във важна сфера като образованието е възможна само със съвместна работа на всички заинтересовани страни.

КАК РАБОТИМ

1
ПОДБОР

Откриваме способни и мотивирани завършващи студенти и професионалисти от различни сфери, които притежават уменията и нагласите да работят за качествено образование за всяко дете и искат да се включат в програмата на „Заедно в час“. Само под 10% от кандидатите за програмата минават процеса на подбор.

2
ПОДГОТОВКА

Обучаваме успешно преминалите подбора кандидати да бъдат ефективни учители на ученици, които имат най-голяма нужда от подкрепа, за да повишат знанията и да развият уменията си. Участниците в програмата, които нямат педагогическа правоспособност, преминават квалификация във висше учебно заведение.

3
РАБОТНО МЯСТО

Свързваме участниците в програмата с училища-партньори на „Заедно в час“, в различни области на България, така че да намерят мястото, в което ще са най-полезни както за учениците, така и за своето професионално развитие. Работим в 20 региона в страната – Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен.

4
ПОДКРЕПА

В нашата програма за професионално и лидерско развитие подкрепяме участниците да работят ефективно в училище и с местната общност за период от две години. Предлагаме им и допълнителни обучения за бъдещото им професионално развитие в сфери като ефективно преподаване и училищно лидерство, работа на общностно ниво и по местни и държавни политики.

5
РАЗВИТИЕ

Продължаваме да подкрепяме възпитаниците на програмата и след двете години с достъп до различни възможности за професионално развитие, черпене на опит от общността на „Заедно в час“, обучения и др.

6
ОБЩНОСТ

Обединяваме опита, знанията и уменията на настоящите участници в програмата, нейните възпитаници, екипа на организацията, институционални и корпоративни партньори, така че заедно да работим за подобряване на образователната система в България.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Винаги действаме като посланици на организацията и на мисията ни. Проявяваме постоянство – дори в най-трудните и напрегнати моменти запазваме самообладание и професионално държание. Спазваме крайни срокове и работим ефективно. Винаги използваме подходящ език и тон в общуването.

ДЪЛГОСРОЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Вярваме, че всяко дете има потенциал за успех и трябва да получи възможност да го реализира. Следвайки това убеждение, работим за постигането на дългосрочни и устойчиви резултати и се стремим към действия, които имат най-голямо въздействие. Използваме данни, за да измерваме ефективността си и да насочваме усилията си там, където е нужно.

ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Стараем се да работим дългосрочно и ефективно с нашите съмишленици и партньори, за да постигнем общата ни цел за качествено образование за всяко дете. В съвместната ни работа сме приятелски настроени и честни, отворени за обратна връзка и подкрепящи. Проявяваме нужното търпение, за да разберем гледната точка на другия и да адаптираме комуникацията и действията си.

УВАЖЕНИЕ И СКРОМНОСТ

Проявяваме уважение към хора от разнообразна среда, възраст, произход, религия, сексуална ориентация, с различни убеждения и опит. Не правим бързи заключения за хората и вярваме в потенциала им. Отворени и любопитни сме за различните гледни точки.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ

Посрещаме предизвикателствата с готовност и енергия. Намираме смели, иновативни решения на проблемите, без да жертваме професионализма и фокуса върху дългосрочните резултати. Отворени сме за нови идеи, работим извън зоната си на комфорт, изпробваме нови решения, за да постигнем мисията си.

ПОСТОЯННО УЧЕНЕ

Стараем се постоянно да развиваме и да подобряваме себе си и нашата организация. Възползваме се от всяка възможност за това и подкрепяме и съмишлениците и партньорите си да се учат постоянно.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди