Недопускане на дискриминация

Заедно в час“ не допуска пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или друг признак.

Конфиденциалност и съхранение на лични данни

Заедно в час“ използва информацията, която предоставят кандидатите, включително лични данни, само и единствено за целите на успешно привличане, подбор и обучение на кандидатите за участници в програмата. С подаването на своята онлайн кандидатура кандидатите потвърждават, че предоставят доброволно посочените в нея лични данни и че са съгласни те да бъдат обработени конфиденциално от „Заедно в час“. Това съгласие се потвърждава с попълване на декларация преди провеждане на център за оценяване.

Процесът на подбор на „Заедно в час“ е конфиденциален и кандидатите се задължават да се отнасят към него като такъв. Изискваме от кандидатите да се въздържат да споделят с трети страни информация и материали, предоставени от „Заедно в час“ по време на процеса на подбор, за които не е изрично упоменато, че са публични и може да бъдат разпространявани.

Документи и допълнителна информация

По време на процеса на подбор не изискваме от кандидатите да удостоверяват с документи информацията, предоставена в онлайн кандидатурата, но такива документи може да бъдат изискани преди включване в програмата. Също така участниците в програмата се задължават да удостоверят получената от тях образователно-квалификационна степен и придобита педагогическа правоспособност, ако имат такава.

Заедно в час“ принципно не разглежда информация за кандидатите, която е получена извън рамките на процеса на подбор, но при възникване на оправдани съмнения, че кандидат за участник в програмата би могъл да застраши живота и здравето на децата, с които работим, или на други хора в общностите, в които работим, си запазваме правото да изискаме повече информация.

Повторно кандидатстване

Желаещите да участват в програмата на „Заедно в час“ може да кандидатстват само веднъж в рамките на съответната кампания за прием на участници, но са добре дошли да кандидатстват отново през следваща кампания, в случай че са запазили интерес към тази възможност. Например, ако кандидатствате през ноември 2018 г. в рамките на кампания за прием на нови участници 2018-2019 година, ще имате право да кандидатствате отново след септември 2019 г.

Плагиатство

Предоставянето на невярна или умишлено променена информация, както и плагиатството (представяне на чужди идеи и текстове като свои, както и копиране на текстове от интернет сайтове, статии и други източници, без те да бъдат изрично цитирани), води до отхвърляне на кандидатурата и недопускане на участие в програмата на „Заедно в час“.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди