Ирена Милева-Цукева: Учебният процес е по-ефективен, когато има ясни правила и конкретни очаквания

Ирена Милева-Цукева е директор на 106. ОУ “Григорий Цамблак” и учител по информационни технологии. Мисията на училището е да осигури достъп до качествено обучение, ранно професионално ориентиране и продължаващо обучение на учениците от начален и прогимназиален етап. Фокус на обучението са ключови умения и компетентности, необходими на всеки човек за неговата реализация. 106. ОУ е едно от четирите училища, участници в проекта “От визия към резултати” на “Заедно в час” и Столична община.

 

Миналата учебна година 106. ОУ се включи в проекта “От визия към резултати”, който цели цялостна училищна промяна. Какви са резултатите от участието на екипа ви в проекта?

Няколко са основните посоки, в които виждаме резултати. Във всяка класна стая има въведени правила и процедури, които са в основата на културата на класната стая. Например: 1. Идваме на време в час, 2. Уважаваме се и т.н., а при спазване или нарушаване се прилагат конкретни процедури – месечна награда при спазване на правилата или структурирана подкрепа при нарушението им. Посещавайки класните стаи, все повече установявам колко по-ефективен е учебният процес, когато има ясни правила и конкретни очаквания. Втория най-ключов резултат виждаме в учениците, които са реинтегрирани в образователната система, за които вече съм спокойна, че няма риск да отпаднат отново. Третият ключов резултат е в отношението на колегите – тяхната работа определено е по-фокусирана и устойчива.

 

Как постигнахте тези резултати?

Имахме нужда да чуем всички активни участници в процеса на обучение. Благодарение на анкетите, които проведохме с родителите, учителите и учениците, осъзнахме, че трябва да преосмислим подхода си като екип и всеки по отделно. За да постигнем заложените цели с учениците, всички се съгласихме, че трябва заедно да изпращаме правилните послания към учениците си. Така се роди мотото на училището „Аз уча, аз успявам“, през което са пречупени всички действия на учителя в класната стая и съответно на учениците. Отговорите на учениците от анкетата за „Седемте сили на учителя“ (метод, който се използва в програмата на “Заедно в час” и определя компетенциите на ефективния учител – бел. ред.) на практика показаха на учителите какво трябва да променят и какво да запазят в своята работа. В резултат на това всеки един колега си направи план за приложение на конкретна стратегия с цел да подобри ефективността си в класната стая.

 

Какво според Вас е най-важно, за да може едно училище да се промени из основи в положителна посока?

Най-важните уроци, които научихме като екип в тази посока, са, че екипът трябва да осъзнава, че има нужда от промяна – положителните нагласи променят средата, в която живеем и учим, както и че фокусираната работа дава добри резултати.

 

Как мотивирате екипа си да участва в подобни идеи за подобряване на училищната среда и училищните резултати?

Всъщност резултатите са това, което мотивира екипа да продължи да следва идеите и целите, родени от проекта.

 

Тази година 106 ОУ се включва и в проект FIERST, чиято цел е развиването на умения на 21 век у учениците и разпространението на добри практики. Какво очаквате да постигнете с участието си?

За моето училище проект FIERST идва като едно естествено продължение на поставените цели и фокуса през изминалата учебна година. Вече е минало едно от обученията от проекта – за изграждане на професионални учещи се общности, от което моите колеги се върнаха ентусиазирани и целенасочени. Избрали са по време на работата по проекта да развиват приоритетно умението за учене у учениците. Очаквам този акцент да помогне на екипа ми да идентифицира нуждите на всеки ученик и начините, по които всеки един от тях учи най-добре, за да достигнем настина до всяко дете. Очаквам от колегите си, участници в проекта, и лидера на професионалната учеща се общност да продължат и засилят ефекта на активното взаимодействие между учители, ученици и родител.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди