Лена Парова: Трансформирахме учебната среда, така че да насърчим интерактивност и изобретателност

Миглена Желязкова, училища партньори

Директорът на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в град Ветрен за новия модерен център за природни науки на училището

Лена Парова е директор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в град Ветрен. В системата на образованието работи от 27 години, от които 17 години като директор на училище. Има магистърска степен по химия и физика от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. През 2006 г. придобива квалификация “учител по информационни технологии” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” е училище партньор на “Заедно в час” от 2011 г. През класните му стаи са минали шестима учители по програмата. Тази седмица в училището беше открит модерен център по природни науки с подкрепата на фондация “Америка за България”.


На 5 декември беше открит новият модерен център за природни науки в ОУ “Св. св. Кирил и Методий”. Какви дейности планирате да се случват в него?

Създадохме активна и иновативна учебна среда с внимание, насочено към всяко дете. Тя ще подпомогне възпитаването на знаещи и мислещи млади хора, конкурентни и успешни в избраната от тях област. Училището ни става по-модерно, по-практически насочено, по-забавно и по-желано. Трансформирахме учебната среда, така че да насърчим интерактивност и изобретателност.

В едното помещение на центъра се провежда теоретично и практическо обучение по природни науки. Всеки ученик има работно място за извършване на реален експеримент и таблет за виртуален експеримент. Пространството лесно може да се преобразува за групова работа. Другото помещение е зона за активно прекарване на свободното време, за изява, за занимания по интереси, за активна комуникация и социализация и за представителни изяви на ученици и учители.

В Центъра по природни науки се заменя традиционната класна стая, в която учителят е централната фигура, с практически учебни дейности от ученика, допринасящи за неговото личностно развитие. Залагаме и на смисленото и целенасоченото въвеждане на технологиите. Те ще се използват за виртуални експерименти, за подготовка на тестове и контролни работи онлайн, за споделяне на учебни материали и ресурси между учителите, между учениците и родителите.

В Центъра по природни науки учениците ще имитират научно изследване. Това включва извършване на наблюдения и експерименти, планиране на проучвания, събиране, анализиране и интерпретиране на данни, предвиждания и съобщаване на резултати, задаване на въпроси, изследване и проучване на източници на информация.

Как протече работата по създаването на новия център и кои бяха най-големите трудности в процеса?

Кандидатствахме и реализирахме проекта с голямо желание. В реализацията му се включи цялата училищна общност – с доброволен труд, с дарения, с участие в благотворителния концерт за събиране на средства, с идеи и подкрепа.

Трудностите по реализацията на проекта бяха свързани най-вече с времевото предварително планиране на дейности. За някои дейности ние планирахме по-кратък период за извършването им, а в действителност това време беше удължено по независещи от нас фактори. Наложи се например да разрушими част от междинната стена между двете помещения. Не бяхме планирали, че това ще е свързано с разрешителни от различни инстанции, както и с допълнително укрепване, което малко повиши предварително планирания разход.

Друга трудност беше при избора на необходимите технологични решения – хардуер и софтуер. Трябваше да проведем мащабно проучване на доставчици, за да изберем не само тези, които отговарят на нашите нужди, но и да бъдат съобразени с оптималните параметри, зададени ни от нашите технологични консултанти от Центъра по творческо обучение. Цената не беше определящ фактор.

Друга трудност беше проучването на пазара за обзавеждане и по-специално за масите и столовете. Изискванията ни бяха да бъдат леки, да се сгъват, но и в същото време да са стабилни и мобилни като лесно да се променя начинът им на подреждане в помещението според конкретните нужди.

Какво очаквате да донесе новият център на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” и защо според вас си заслужава училищата да инвестират усилия и ресурси в обновяването на средата?

По отношение на учениците очакваме повишаване на интереса, мотивацията и резултатите им по природни науки, както и по-висока ангажираност, развиване на работа в екип и сътрудничество. Очакваме да се подобрят социалните им компетентности и презентационни умения. И учениците да са щастливи. Това ще стане чрез прилагане на разнообразни методи на преподаване, учене и оценяване.

По отношение на учителите очакваме да се повиши мотивацията им за постоянно учене, удовлетвореността и вдъхновението им. Да се подобрят презентационните им умения. Учителите да се учат от децата и в същото време да се доближават до техния свят. В този Център учителите ще станат по-уверени при използването на дигиталните технологии и иновативните методи на преподаване. Ще оптимизират адаптирането си към индивидуалните стилове на учене на децата. Учителите ще работят в сътрудничество и диалог. Ще планират съвместни и интердисциплинарни уроци.

Училищата си заслужава да инвестират усилия и ресурси в обновяването на учебната среда, защото тя е една от ключовите съставки за развитие на потенциала на всеки ученик. Училището трябва да предлага повече връзка с реалния свят, екипна работа, обратна връзка и развиване на важни за живота умения. Ученето днес е много различно от ученето преди 20-30 години, защото „поколението Z“ има съвсем различни нужди. Днешните ученици например предпочитат текста на екран. Искат нещата да се случват много бързо, изключително материални са, куца им комуникацията очи в очи и  винаги са готови за дистанционна работа. За да бъдат ангажирани съвременните ученици, образователната среда трябва да е съобразена с техните потребности – класната стая физически да се разчупи, да е свободна за движение и комуникация. Урокът да бъде визуализиран и свързан с действие от тяхна страна. И тъй като са родени във века на технологиите, това са хора, които са изключително нетърпеливи за действия. Точно това трябва да ни мотивира да преобразуваме учебната среда, за да бъде училището привлекателно, желано за учениците.

Ако трябва да опишете училището, което ръководите, с три думи, какви биха били те?

Вдъхновяващо, подкрепящо, приобщаващо.

Споделете конкретно решение (практика, метод, дейност) от Вашия опит, което е допринесло за това всеки ученик да получи качествено образование?

Ние вярваме в поддържането на фокуса върху това, което наистина е важно – учениците. Ако искаме да повишим мотивацията на учениците и те да имат по-високи резултати и ангажираност, то тогава ние, учителите, трябва да адаптираме не само нашите подходи за работа, но и нашите класни стаи. Извън прозорците на класните ни стаи светът е динамичен, пълен с възможности за избор, постоянно променящ се. Как можем да очакваме нашите ученици да решават проблеми и да правят своите избори, ако ние постоянно решаваме техните проблеми и правим избор вместо тях? Нашата учебна среда трябва да е благоприятна за сътрудничество, комуникация, творчество и критично мислене. Това няма как да стане в традиционната класна стая, в която масите са подредени в редици. Няма как да стане, ако не се прилагат технологиите.

Това, което сме разбрали от практика си, е, че ефект върху качественото образование на всеки ученик се постига чрез работата на учителите. Ако имаме добри учители, ще имаме добри ученици. Методите и подходите, които използваме са споделяне на опит и методики в професионална учебна общност,  даване на ефективна и обективна обратна връзка, екипно решаване на предизвикателства, търсене, прилагане и споделяне на иновативни методи на преподаване.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди