Станете наш партньор с програма Училища за пример

Двугодишна програма за цялостна училищна промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес

Програма „Училища за пример“

„Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи. Тя подкрепя училищните екипи в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик.

Програмата се състои от две неразделни части: курс Лидерство в училище и курсове по избор на училището, свързани с различни методи на преподаване. Всеки курс включва работа по част от конкретен училищен проект, надграждащи обучения и менторска подкрепа.

Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за училищните екипи.

„Училища за пример“ стъпва върху следните основни концепции:

Изграждане на капацитет – развиване на умения, нагласи и компетентности на професионалистите в образованието;
Разпределено лидерство – мобилизиране на широк екип от училището да работи съвместно за подобряване на преподаването;
Конструкционизъм – учене, при което участниците учат чрез преживяване, осмисляне на опита си и създаване на инструменти и продукти;
Системно мислене – мисленето за училището като система, как то функционира самостоятелно и като част от по-големи системи.

Програмата е наследник на Академията за лидери в образованието на фондация „Америка за България“ и съвместява знанията и опита на „Заедно в час“ в областта на професионалното развитие и подкрепата на учители.

Обученията се водят от отдадени професионалисти с опит в преподаването и в подкрепата на учители, които споделят убеждението, че именно хората в класната стая са ключът към това всяко дете в България да получи качествено образование и подкрепа.

Участниците в „Училища за пример“ се присъединяват към голяма общност от педагози, които са решени да работят заедно за системна промяна в името на това да осигурят качествено образование за всяко дете в училище.

Обученията в програмата „Училища за пример“ са включени в регистъра на Министерството на образованието и науката. Всички педагогически специалисти, които ги завършат успешно, получават квалификационни кредити.

Курсове в програма „Училища за пример“

2_liderstvo

Лидерство в училище: двугодишен курс за всички участници в програмата

15 обучителни дни годишно

Този курс продължава през двете години на участие в програмата. Фокусът му е върху изграждането на силни и ефективни педагогически екипи, които целенасочено създават позитивна култура на учене и работят заедно за въвеждането и разпространението на качествени методи на преподаване в цялото училище. 

Целите на курса са свързани със:

 • Прилагането на системно мислене в училищен контекст; 
 • Въвеждането на подходи за подкрепящо и конструктивно споделяне на практики;
 • Въвеждането на стратегии за разпределено лидерство с цел подобряване на преподаването;
 • Ефективното и полезно включване на технологиите в подобряването на преподаването и управлението на училището. 

Курсът е с продължителност от 15 дни годишно и се провежда в три модула. 

Модул 1 – преди началото на учебната година 

Модул 2 – по време на първи срок 

Модул 3 – по време на втори срок

3_moduli

Методи на преподаване: по избор на училището

Всички курсове, свързани с методите на преподаване:

 • Предлагат конкретни модели на работа и инструментариум, които могат да бъдат приложени директно в класната стая; 
 • Поставят ученика в центъра на учебния процес;
 • Допринасят както за повишаване на резултатите, така и за подобряване на благосъстоянието на децата;
 • Развиват дигиталната компетентност както на учителите, така и на децата. 

Всеки курс се състои от два модула, които включват три обучителни дни и изпълнение на реални практически задания между двата модула. 

Курсовете, свързани с методи на преподаване, се провеждат веднъж годишно. По време на участието си в двугодишната програма, училището може да избере един курс, през който да преминат повече учители или два курса, през които да преминат различни членове на екипа.

Методи на преподаване: по избор на училището

3_1_bilingvi

Курс „Езиково подкрепящи училища“

6 обучителни дни

Този курс е подходящ за училища, които работят с деца билингви. Курсът включва:

 • Цялостна подкрепа за планиране на езикова подкрепа на училищно ниво;
 • Методически указания и инструментариум за интегрирана езикова подкрепа по всички предмети в училище;
 • Методически указания и инструментариум за допълнителна езикова подкрепа извън учебните часове;
 • Инструментариум за диагностика на езиковото ниво и проследяване на напредъка;
 • Интегриране на технологии в преподаването.

3_2_21_vek

Курс „Развиване на умения на ХХI век“

6 обучителни дни

Този курс е подходящ за училища, които слагат във фокуса на своята работа интегрирането на преподаването на учебно съдържание с развиването на умения на XXI век. Курсът включва:

 • Цялостна подкрепа за планиране на интегриран подход за преподаване с фокус върху умения на XXI век;
 • Методически указания и инструментариум за прилагане на уменията на XXI век по всички предмети в училище;
 • Конкретни стратегии за развиване на избрано умение в контекста на различните предмети в училище;
 • Създаване на система за проследяване на напредъка по умения на училищно ниво;
 • Интегриране на технологии в преподаването.

Този курс надгражда наученото по проект FIERST.

3_3_socialno

Курс „Социално-емоционално учене“

6 обучителни дни

Този курс работи пряко за развиването на личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене. Подходящ е за училища, които искат да се фокусират върху развитието на социално-емоционалните умения на педагогическия екип и на учениците в начален етап. Курсът включва:

 • Социално-емоционално учене за възрастни;
 • Интегриране на социално-емоционалните умения в учебната програма;
 • Практически стратегии за развиване на социално-емоционални умения у учениците по време на часовете и в партньорство с родителите;
 • Разработени материали за социално-емоционално учене с ученици от 1. до 4. клас;
 • Интегриране на технологии в преподаването.

3_4_stem

Курс „Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище“

6 обучителни дни

Този курс работи пряко за развиване на математическа компетентност и компетентност в областта на природните науки, технологиите и инженерството. Подходящ е за училища, които искат да се фокусират върху интегрирането на тези предмети. Курсът включва:

 • Основи на интегрираното STEM преподаване;
 • Създаване на среда за STEM учене;
 • Преосмисляне на учебното съдържание в прогимназиален и гимназиален етап;
 • Методически указания и инструментариум за ангажиране на учениците в STEM преподаване и учене;
 • Интегриране на технологии в преподаването.

През втората година на участие в програмата продължаваме да работим с училищните екипи по посока методи на преподаване. Решение за конкретно направление се взима на по-късен етап.

Участници в програма „Училища за пример“

teacher

В програма „Училища за пример“ може да участва всяко общинско или държавно училище без значение от контекста, в който работи, от профила или резултатите си. В програмата участват ръководният екип на училището и между 5 и 15 учители.

От ключово значение за успешното участие на училищния екип в програмата е да е съставен от учители, които:

са новатори;

отворени са да учат;

постоянно развиват себе си.

Очаквания към участниците в програма „Училища за пример“

В програмата участват ръководният екип на училището и между 5 и 15 учители. Ръководният екип включва директор, заместник-директори, формални и неформални лидери в училището и може да бъде между 1 и 5 души.
Училищният екип е предварително информиран за участието в програмата и е ангажиран в процеса на кандидатстване.
Училищният екип редовно и отговорно участва в планираните обучения и дейности и съвестно изпълнява поставените му обучителни задачи.
Директорът има готовност да осигури достъп до класните стаи на обучените по проекта учители с цел мониторинг и оценка на дейностите по програмата.
Обученият екип в програмата предава получените знания на колегите си в училище.
Училищният екип покрива разходите си, свързани с пътуване и настаняване, а самите обучения и съпътстващите ги дейности, както и професионалната подкрепа са безплатни за участниците в програмата.

Кандидатстване в програма „Училища за пример“

step-1

I eтап: април – май

Обсъдете с екипа си и с хората, които планирате да включите в програмата, ако бъдете одобрени.

Попълнете формуляр за кандидатстване.

step-2

II eтап: юни

Ще получите кратка онлайн задача, която да направите.

Избраният от вас екип ще получи кратка анкета.

step-3

III eтап: юли

С участниците в програмата ще подпишем договор за участие.

За въпроси и допълнителна информация ни пишете на schools@zaednovchas.bg.

С цел оценка на програмата „Училища за пример“ и валидиране на нейния модел одобрените за участие училища ще бъдат произволно разпределени в две групи – група на участници и контролна група. Оценката се извършва от независима организация с изследователска цел.