angelina djurova zaedno v chas

Хората са ключът за положителна промяна в средата ни на живот и за това всяко дете в България да получи качествено образование

В „Заедно в час“ вярваме, че хората са най-ценният ресурс, който може да допринесе за положителна промяна в средата ни на живот и за това всяко дете в България да получи качествено образование, за да реализира потенциала си. Затова предлагаме програма за професионално и лидерско развитие, която да помогне на мотивирани завършващи студенти и на професионалисти с опит от различни сфери да разширят разбирането си за образованието в България и да натрупат знания и умения за работа в посока подобряване на качеството му.

Участниците в програмата на „Заедно в час“ преподават две години в български училища, в които учениците имат най-голяма нужда от подкрепа. След това продължават да допринасят за каузата равен достъп до качествено образование през различни професионални реализации – продължаване на работата в училище, социално предприемачество, формиране на публични политики и развитие на местни общности. Така възпитаниците на програмата на „Заедно в час“ стават двигатели на положителната промяна в българското образование – заедно с екипа, партньорите и съмишлениците на организацията.

“Заедно в час” притежава сертификат за качество ISO 9001:2015.

Eтапи на програмата на Заедно в час

предвалителен институт

1 месец

Преминаване през целия процес на кандидатстване

квалификация

2-3 дни

Посещение в класна стая, работилници, семинари.

летен институт

3 седмици

Интензивно лятно обучение за подготовка за преподаване.

лятна академия

4 седмици

Практическа подготовка, първи учебни часове с ученици в училище.

преподаване в училище

2 години

Начало на преподаването в училище и допълнителни.

професионално развитие

Различни възможности за допълнителна квалификация и кариерно ориентиране.

4 дни

Наблюдаваш часове на учители, посещаваш работилници и семинари спрямо свободното ти време.

~ 1 година

Участниците, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време.

7 седмици

Интензивно лятно обучение за подготовка за преподаване.

4 седмици

Практическа подготовка, първи учебни часове с ученици в училище (в рамките на Летния институт).

2 години

Преподаване в училище и допълнителни обучения, стажове и възможности за развитие.

Различни възможности за допълнителна квалификация и кариерно ориентиране.

Предварителен институт

Успешно преминалите процеса на подбор участници в програмата за професионално и лидерско развитие на „Заедно в час“ започват обучението си в Предварителен институт. Той има за цел да запознае участниците в детайли с проблема за неравния достъп до качествено образование в България и неговите възможни решения. Участниците наблюдават часове на действащи учители в различни училища, посещават работилници и семинари, работят по казуси от образователната сфера и четат препоръчана литература и обучителни материали.

Успоредно с началото на обучението екипът на „Заедно в час“ започва и набирането на свободни позиции в училища – партньори на организацията, в които участниците в програмата преподават за период от две години.

Квалификация

Едновременно с обучението в Летния институт участниците в програмата, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време. Тя се осъществява във висши училища – партньори на „Заедно в час“, които имат правото да присъждат професионалната квалификация „учител“. Това са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. Програмата на обучението е съобразена с държавните изисквания, а разходите за него се поемат от „Заедно в час“.

Летен институт

През юли всяка година започва интензивният 7-седмичен Летен институт на „Заедно в час“, който е основата на подготовката на участниците за работата им като учители през следващите две години. Първите три седмици от Института се провеждат в база извън София, а останалите – в столицата. В рамките му участниците се учат да изграждат визия за успех на учениците, полагат цели, съставят и провеждат оценявания, планират уроци, управляват класната стая, прилагат конкретни методи на обучение, работят с училищната документация и държавните образователни стандарти и др. Летният институт е задължителен за всички участници в програмата и включва заетост на пълен работен ден.

Обучителната програма на “Заедно в час” е специално разработена за ефективно преподаване с ученика в центъра на процеса и включва методи, които помагат на всички ученици да напредват, независимо от първоначалното им ниво. Стъпва на доказали се образователни модели като “Преподавай като лидер”, Universal Design for Learning, принципите за социо-емоционална интелигентност, 5-етапния изследователски модел на урок и други. Обучението се адаптира спрямо контекста в България, както и на базата на 10-годишния опит на “Заедно в час”. 

“Преподавай като лидер” се използва от Teach For All – мрежа от близо 50 организации от целия свят, вкл. „Заедно в час“, които работят за това всяко дете да има достъп до качествено образование. Основните принципи на модела са:

  • поставяне на високи, измерими и разбираеми цели за учениците;
  • планиране на преподаването, така че да е фокусирано върху крайната цел за успеха на учениците и върху най-ефективните начини за постигането ѝ;
  • мотивиране на учениците и техните родители за постигане на високите цели;
  • ефективно изпълнение на плана и адаптиране при необходимост;
  • анализ на данните за резултатите на учениците и адаптиране на подхода спрямо него;
  • упорита работа и вяра в потенциала на учителите и учениците.

Лятна академия

Три седмици от Летния институт са посветени на практическа подготовка в рамките на ежегодната Лятна академия за ученици от I до XII клас, която се провежда в две училища в София. Участниците в програмата планират уроци, водят редовни учебни часове и анализират резултатите на учениците, а екип от координатори – опитни професионалисти в образованието, наблюдават, дават обратна връзка и насоки за подобрение.

През септември 2018 г. програмата на “Заедно в час” (“Летен институт” и “Лятна академия”) спечели първо място в категорията “Най-добра обучителна програма” на националния конкурс “Работодател на годината” на форума “Кариера в България. Защо не?”.

Квалификация

Едновременно с обучението в Летния институт участниците в програмата, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време. Тя се осъществява във висши училища – партньори на „Заедно в час“, които имат правото да присъждат професионалната квалификация „учител“. Това са Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“. Програмата на обучението е съобразена с държавните изисквания, а разходите за него се поемат от „Заедно в час“.

ПРЕПОДАВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

Всеки участник в програмата на „Заедно в час“ се ангажира с преподаване като учител за период от две години. Всекидневната работа с ученици, родители, колеги учители и директори и представители на местните общности е най-добрият начин за опознаване в детайли на характеристиките на образованието в България.

Само така участниците в програмата могат да стигнат и до най-ефективните решения за неговата положителна промяна. Освен това преподаването развива и редица умения, които ще са полезни на участниците в бъдещото им кариерно развитие – независимо дали е в сферата на училищната работа, или не. Сред тези умения са определените от Световния икономически форум като ключови за успешната реализация през XXI век – преценка и вземане на решения, емоционална интелигентност, координация с останалите, управление на хора, креативност, критично мислене и комплексно решаване на проблеми.

Училищата партньори

Участниците в програмата на „Заедно в час“ преподават в училища – партньори на организацията. Това са учебни заведения, в които ученици показват по-ниски от средните за страната резултати на външни оценявания, но чиито екипи имат желание да работят усилено за подобряване на постиженията на учениците и развитие на училището. Участниците в програмата имат избор измежду свободни позиции в тези училища, които може да съобразят със своя профил. Колкото по-рано един участник кандидатства и бъде одобрен за програмата, толкова по-голям избор от възможни позиции има. Назначението в училище се случва след интервю на участника в програмата и директора на училището. Екипът на „Заедно в час“ съдейства на участниците с информация при избора на позиция.

За учебната 2019/2020 г. работим в 20 региона в страната – Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен.

Карта на училищата ни партньори за учебната 2018/2019 г. може да видите тук:

В училище

Учителите от програмата на „Заедно в час“ залагат на индивидуалния подход към учениците, вярват в потенциала на всяко дете и работят усилено, за да му помогнат да го открие и развие. Наблягат силно върху мотивацията за учене и помагат да учениците да повярват в себе си. Търсят разнообразни форми на обучение и допълнителни възможности за децата, включително канят външни гости в часовете, за да разширяват кръгозора на учениците си. Учителите взаимодействат постоянно и със семействата на децата, като ги въвличат в училищния живот и ги стимулират да подкрепят децата си в ученето. Важна част от работата на участниците в програмата е и сътрудничеството с представители на местната общност, които са важен партньор в името на по-добро образование за децата.

По време на преподаването в училище всеки участник в програмата на „Заедно в час“ работи с координатор от екипа на организацията, който има опит като учител и го подкрепя през двете години. Координаторът посещава учебни часове, провежда месечни срещи, дава обратна връзка и насоки, за да може преподавателят да подобрява своята работа. Помага на участника да идентифицира положителните промени в класната стая и областите за подобрение, оказва помощ при изработване на учебни планове и годишни разпределения. Подкрепя учителя и за бъдещото му кариерно развитие, като му помага да определи професионалните си интереси и възможности за надграждащи обучения и квалификации.

Проекти и надграждащи обучения

В рамките на програмата участниците работят по собствен проекти на ниво училище и/или местна общност. Така те получават възможност за извънучебна дейност с учениците, за развиване на допълнителни умения като планиране и организиране и за изграждане на контакти с външни партньори за съвместна работа в образованието.

По време на учебните години участниците в програмата имат и регулярни допълнителни обучения според своите нужди в работата си като учители.

Летен стаж

През лятото между двете учебни години участниците също правят стаж в сфера по избор или работят по собствен летен проект на ниво училище и/или местна общност. През тези проекти/стажове учителите имат възможност да развият допълнителни умения, да се учат от опита на успешни организации и професионалисти от различни сфери, да изграждат нови контакти и др. Летните стажове/проекти също подкрепят учителите в дългосрочното им развитие.

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Гарантирането на равен достъп до качествено образование за всяко дете в България е дългосрочна цел, която може да бъде постигната само с общи усилия на много ангажирани с нея хора. Именно затова „Заедно в час“ продължава да подкрепя участниците в програмата на организацията и след приключване на двете години преподаване в училище.

Участниците в програмата се развиват в различни професионални области, но нашият стремеж е всеки да допринася от позицията на своя опит и работно място за по-добро образование в страната.

„Заедно в час“ е идентифицирала три кариерни пътеки, които – на базата на нашия опит и проучвания – са ключови за развитието на образователната система. Това са:

  • ефективно преподаване и училищно лидерство;
  • работа по публични политики;
  • работа за развитие на местни общности.

Организацията целенасочено развива уменията и подкрепя участници в програмата ѝ, които след двете години преподаване решат да продължат работа в някоя от тези посоки. Подкрепата включва достъп до обучения за кариерно развитие, менторство, връзка с ключови партньори от съответната област и други.

Участниците в програмата стават част и от растящата общност на „Заедно в час“. Заедно с екипа на организацията, с партньорите от институционалния, корпоративния и неправителствения сектор и с индивидуалните съмишленици те мислят и движат напред решения, които да подобрят качеството на образованието в България.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди