В “Заедно в час” вярваме, че мотивираните и добре подготвени професионалисти са най-ценният ресурс за положителна промяна в образователната система.

Затова привличаме, внимателно подбираме, обучаваме и развиваме уменията на способни хора от различни сфери, готови да подкрепят училищните екипи в ежедневната им работа и да допринасят за това всяко дете в България да получи качествено образование.

“Заедно в час” работи с общински и държавни училища

(специализирани и неспециализирани), в които учениците срещат затруднения с усвояването на учебния материал, показват незадоволителни резултати на външните оценявания, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система. В същото време това са училища, в които ръководството посреща тези предизвикателства с готовност и въпреки трудностите търси нови пътища към успеха на своите ученици.

Училища, чиито екипи вярват в потенциала на всяко дете и работят ежедневно и целенасочено, за да му помогнат да го развие.

Програмата за професионално и лидерско развитие на “Заедно в час”

подготвя завършващи студенти с високи постижения и опитни професионалисти от различни сфери да станат учители за период от две години. През това време участниците в програмата получават менторска подкрепа от хора с опит в преподаването, както и достъп до надграждащи обучения според нуждите им в класната стая. Обучението е съобразено с държавните образователни изисквания. В допълнение учителите се обучават по международно признатия модел “Преподавай като лидер”, насочен към работа с ученици с ниски резултати и от финансово затруднени семейства.

Участниците в програмата, които нямат педагогическа правоспособност, придобиват такава в университет партньор на “Заедно в час”.

След двете години много от участниците продължават да работят в сферата на образованието, а други се реализират в области като работа по публични политики, въздействие на местно ниво и други. Целта на “Заедно в час” е всички участници в програмата на организацията да останат дългосрочно ангажирани с каузата за качествено образование за всяко дете. Повече за въздействието и развитието на възпитаниците на програмата може да прочетете тук.

ЗАЩО ДА СТАНЕТЕ УЧИЛИЩЕ ПАРТНЬОР

Помагате още повече на учениците си

Учителите от програмата на “Заедно в час” залагат на индивидуалния подход към учениците, вярват в потенциала на всяко дете и работят усилено, за да му помогнат да го открие и развие. Наблягат силно върху мотивацията за учене и помагат да учениците да повярват в себе си. Търсят разнообразни форми на обучение и допълнителни възможности за децата, включително канят активно външни гости в часовете, за да разширяват кръгозора на учениците си. Учителите взаимодействат постоянно и със семействата на децата, като ги въвличат в училищния живот и ги стимулират да подкрепят децата си в ученето. Важна част от работата на участниците в програмата е и сътрудничеството с представители на местната общност, които са важен партньор в името на по-добро образование за децата.

Подсилвате екипа си

Учителите от програмата на “Заедно в час” са избрани с взискателен подбор измежду хиляди кандидати, за да сме сигурни, че ще притежават нужните умения и нагласи за упорита и ефективна работа в училище. Основните компетенции, които изискваме от успешните кандидати, са аналитични и комуникативни умения, мотивация, уважение, скромност и толерантност, организираност и планиране, умения за работа в предизвикателна среда, за поемане на отговорност и за постоянно учене.

Половината от участниците владеят чужд език и имат опит с доброволчество и проектна дейност, а голяма част са завършили образованието си и/или са работили в чужбина. Близо 90% са под 40-годишна възраст.

Развивате училището си

“Заедно в час” работи от 2010 г. и активно търси партньорства с всички институции, ангажирани с образованието, както и със съмишленици от бизнеса и неправителствения сектор. Дейността на организацията е подкрепена от държавни и общински институции, сред които Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители. Училищата партньори на “Заедно в час” имат достъп до различни конференции и семинари, на които споделят своя опит и черпят от този на колегите си.

Ставате част от подкрепяща общност

През учебната 2018/2019 г. “Заедно в час” работи с над 80 училища от 11 региона на България. Техните екипи, учителите и екипа на организацията, нашите партньори от институционалния, корпоративния и неправителствения сектор са част от разрастващата се общност от съмишленици с обща кауза – качествено образование за всяко дете в България. В нея се обменят добри практики, споделят се проблеми и решения, работи се по общи проекти и се разпространяват полезни ресурси.

Предавате опита си на нови хора в образованието

Учителите от програмата на “Заедно в час” са мотивирани наскоро завършили студенти и професионалисти с опит от различни сфери. Вашите познания и опит са ценен ресурс за тяхното развитие в сферата на образованието. Подкрепяйки ги, допринасяте за това повече отдадени на каузата качествено образование хора да работят в името на учениците.

ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИТЕ

Всички учители от програмата на “Заедно в час” преминават през цялостна система за обучение и развитие, която включва подготовка преди влизане в класната стая, подкрепа и надграждащи обучения по време на преподаването.

Предварителен институт (в рамките на 57 часа)

Има за цел да запознае участниците в детайли с проблема с неравния достъп до качествено образование в България и неговите възможни решения. Участниците наблюдават часове на действащи учители в различни училища, посещават работилници и семинари, работят по казуси от образователната сфера и четат препоръчана литература и обучителни материали.

Летен институт (230 часа) и Лятна академия (120 часа)

Интензивният 7-седмичен Летен институт на “Заедно в час” е основата на подготовката на участниците за работата им като учители в следващите две години. В рамките му участниците се учат да изграждат визия за успех на учениците, полагат цели, съставят и провеждат оценявания, планират уроци, управляват класната стая, прилагат конкретни методи на обучение, работят с училищната документация и държавните образователни стандарти и др.

Участниците в програмата на “Заедно в час” се обучават и по международния модел „Преподавай като лидер“. Той е адаптиран за работа с ученици с ниски образователни постижения и от финансово затруднени семейства. Моделът съдържа принципи на работа, с които учители от различни държави са успели да постигнат значително подобрение в мотивацията и постиженията на учениците си.

Три седмици от Летния институт са посветени на практическа подготовка в рамките на ежегодната Лятна академия за ученици от I до XII клас, която се провежда в две училища в София. Участниците в програмата планират уроци, водят редовни учебни часове и анализират резултатите на учениците, а екип от координатори – опитни професионалисти в образованието, наблюдават, дават обратна връзка и насоки за подобрение.

Педагогическа квалификация (450 часа)

Едновременно с обучението в Летния институт, участниците в програмата, които нямат учителска правоспособност, започват квалификацията си в извънучебно време. Тя се случва във висши училища – партньори на “Заедно в час”, които имат правото да присъждат професионална квалификация “учител”. Това са Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” и Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Програмата на обучението е съобразена с държавните изисквания, а разходите за него се поемат от “Заедно в час”.

Подкрепа от координатор (60 часа)

По време на преподаването в училище всеки участник в програмата на “Заедно в час” работи с координатор от екипа на организацията, който има опит като учител и го подкрепя през двете години. Координаторът посещава учебни часове, провежда месечни срещи, дава обратна връзка и насоки, за да може преподавателят да подобрява своята работа. Помага на участника да идентифицира положителните промени в класната стая и областите за подобрение, оказва помощ при изработване учебни планове и годишни разпределения.

Надграждащи обучения (120 часа)

По време на учебните години участниците в програмата имат и регулярни допълнителни обучения според техните нужди в работата им като учители.

Независимо от педагогическата, теоретичната и практическата подготовка на новите учители, както и подкрепата и обученията в рамките на програмата на “Заедно в час”, успехът им в училище зависи до голяма степен от подкрепящата среда в колектива, в лицето на педагогическия и ръководния екип, както и от ползотворната работа с учител наставник.

Кои са учителите по програма Заедно в час?

53
ВЛАДЕЯТ ЧУЖД ЕЗИК
41
ИМАТ ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
59
В МОМЕНТА ПРИДОБИВАТ ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
86
СА ПОД 40 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
20
СА ЗАВЪРШИЛИ/РАБОТИЛИ В ЧУЖБИНА
67
ПРЕПОДАВАТ В МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
40
ИМАТ ОПИТ В НПО, ДОБРОВОЛЧЕСТВО, ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
100
СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ „ПРЕПОДАВАЙ КАТО ЛИДЕР“

КАК ДА ЗАЯВИТЕ УЧИТЕЛ ОТ ПРОГРАМАТА

1. Запознайте се с условията, на които трябва да отговарят училищата партньори:

 • да са държавно или общинско училище, специализирано или неспециализирано;
 • учениците им показват незадоволителни резултати на външни оценявания спрямо връстниците си в страната;
 • имат готовност да назначат един или повече учители по предмет/учители в група за целодневна организация на учебния ден за 2 години;
 • могат да осигурят заетост на учителя минимум 80%, но не повече от 120% спрямо държавния норматив;
 • готови са да приемат нов колега в колектива и знаят, че подкрепящата среда и менторството са от изключителна важност за влизането в професията;
 • вярват, че всяко дете има потенциал да бъде успешно и ролята на училищното образование е да осигурява качествено обучение на всички ученици с оптимална подготовка за реализация в бъдеще;
 • съгласни са учителят да посещава надграждащи обучения по програмата (не повече от 6 работни дни, за които да има право да използва полагаемия му се годишен отпуск);
 • имат готовност да назначат дипломиран бакалавър, който придобива в момента своята педагогическа квалификация;
 • държат на ясната и прозрачна двустранна комуникация;
 • имат готовност да споделят добрите практики от своето училище.

2. Попълнете заявката за учители

3. Среща с наш сътрудник

Ще се свържем с вас след получаване на заявката. В периода март – юни ще посетим училището, за да се запознаем и лично. Ще може да ни разкажете повече за своята работа, предизвикателствата, с които се сблъсквате, и очакванията, които имате към учителите от програмата.

4. Документите на подходящ кандидат за позицията

Между май – юли ще ви изпратим документите на най-подходящия кандидат според вашите нужди и изисквания.

5. Среща с кандидата/ кандидатите за интервю

След като прегледате изпратените документи, ще може да се срещнете и лично с кандидата за провеждане на интервю в периода май – юли.

6. Назначение в училище

Вие сте тези, които взимате финалното решение дали да назначите учител от програмата на “Заедно в час”. Можете да приемете или не предложената кандидатура. След одобрение на кандидат за учител от програмата следва да сключите стандартен трудов договор с него, съобразно изискванията на законодателството в България.

7. Партньорски договор със “Заедно в час”

След назначение на учител от програмата на “Заедно в час” в периода август-септември ще подпишем партньорско споразумение между вашето училище и фондация “Заедно в час”, което да скрепи сътрудничеството ни.

УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ

“Заедно в час” работи в 20 региона в страната – Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, София-град, София-област, Стара Загора, Търговище, Шумен.

Карта на училищата ни партньори за учебната 2018/2019 г. може да видите тук:

Научете още за нашите училища партньори от самите тях:

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Каква квалификация имат учителите от програмата на “Заедно в час”?

Всички учители от програмата на “Заедно в час” са придобили или са в процес на придобиване на професионална квалификация “учител”. Обучението на участниците, които са в процес на придобиване на професионална квалификация „учител“, се осъществява в сътрудничество с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, съгласно съществуващата нормативна уредба в системата на образованието.

В допълнение, всеки участник преминава 7-седмично обучение, организирано от екипа на фондацията под формата на Летен институт. Учителите се научават да посрещат предизвикателствата в класната стая,  да планират уроци, да създават сигурна и мотивираща учебна среда, да водят учениците си към високи резултати, да въвличат родителите в учебния процес, както и да си сътрудничат с останалите учители и училищната администрация. Обучението включва и практическа част, по време на която учителите имат възможност да приложат уменията си в реална училищна среда в рамките на Лятна академия.

Как подбирате участниците за програмата?

“Заедно в час” целенасочено търси амбициозни и доказали се хора, които имат потенциал да бъдат успешни учители и двигатели на промяната в образованието. Процесът на подбор на “Заедно в час” е базиран на т.нар. “компетентностен модел“, чрез който търсим тези качества и умения в кандидата, които индикират, че ще бъде успешен учител. Моделът на подбор отразява опита и получената обратната връзка от директори на училища партньори, учители и членове на екипа на организацията. Търсим хора, които са:

 • готови да поемат инициатива;
 • носят отговорност за действията си;
 • искат постоянно да се развиват и усъвършенстват;
 • преодоляват предизвикателствата, като остават позитивни;
 • намират съмишленици, които да им помагат да постигнат общите цели;
 • вярват в това, че всяко дете трябва да има достъп до качествено образование.

Процесът на подбор се състои от три етапа:

 1. онлайн формуляр за кандидатстване;
 2. мотивационно интервю;
 3. център за оценяване.

Всяка компетенция, която търсим в кандидатите, се оценява по минимум 2 пъти, за да сме сигурни, че ще подберем участниците с потенциал. Статистиката показва, че по-малко от 10% от кандидатствалите стават участници в програмата на “Заедно в час”.

Мога ли да избера измежду няколко кандидати, които ми предложите?

Всяка година получаваме двойно повече заявки за свободни позиции, отколкото можем да запълним. Поради ограничения брой участници, които приемаме в програмата на “Заедно в час”, не можем да насочим повече от двама кандидати за една конкретна позиция. Стараем се кандидатите, които насочваме, да отговарят на критериите и изискванията, които директорът е посочил в апликационната форма за съответната учителска позиция. В момента, в който имаме подходящ учител, изпращаме документите му/й и организираме среща-интервю с него/нея. Решението дали бихте искали да привлечете съответния специалист към вашия педагогически екип оставяме на вас.

Възможно ли е учителите да допълват до пълен норматив с часове по други учебни предмети?

Практиката показва, че учителите постигат много по-добри резултати в класната стая, ако се фокусират върху един конкретен предмет. Знаем, че не винаги може да се осигури пълен норматив само по един предмет. Ето защо едно от условията за кандидатстване за учител от програмата е да бъде осигурен минимум 60% преподавателски норматив. Допълването му до 100% с друг предмет е възможно, но само ако учителят има необходимата правоспособност и допълва с часове в класовете, с които вече работи.

Може ли да наема учител на 0,5 щатно работно място?

Едно от условията за кандидатстване за учител от програмата на “Заедно в час” е да бъде осигурен минимум 80% преподавателски норматив. Практиката показва, че въздействието на един учител върху напредъка на учениците зависи от времето, което прекарват заедно. Колкото повече часове има един преподавател с конкретен клас, толкова по-високи резултати постигат учениците в края на учебната година. Знаем, че не винаги може да се осигури пълен норматив само по един предмет. Може да обсъдим варианти за допълване на позицията с допълнителни часове или предмети.

Колко време прекарват в обучение учителите от програмата на “Заедно в час”?

В допълнение към стандартното изискуемо обучение за придобиване на квалификация „учител“, осигурено от Пловдивския и Великотърновския университет, преди влизане в класните стаи учителите от програмата преминават Предварителен институт (в рамките на 57 часа), интензивен Летен институт (230 часа) и практическа Лятна академия (120 часа).

Освен това, учителите от програмата прекарват 120 часа в надграждащи обучения, които се провеждат регулярно по време на учебната година и ваканциите и се водят от специалисти-практици. Част от обученията са отворени и за педагогическия колектив на училищата партньори на “Заедно в час”.

Каква е функцията на координатора от екипа на “Заедно в час”?

Координаторът е специалист с опит в класната стая, който помага на учителите както с методичните аспекти на преподаването, така и с интегрирането в училищната общност. Координаторът посещава класната стая на учителя, наблюдава методите на преподаване, преглежда учебните планове и съгласуваността на урока с учебните планове по предмета. За да получи цялостна представа за представянето на учителя, координаторът често търси обратна връзка от директора и учителския колектив, разговаря и с учениците.  Целта на провежданите наблюдения е да се идентифицират области за подобрение и начертаят следващи стъпки, които да направят учителя още по-успешен в класната стая. След края на всеки учебен срок, учителите получават подробна обратна връзка за напредъка си, която се базира на текущите наблюдения на координатора, анализите на резултатите на учениците, както и на резултатите от анкети за обратна връзка от ученици, родители и директор.

Взаимното наблюдение на часове и честите посещения на класни стаи са сред методите, които доказано подпомагат на учителите да бъдат по-ефективни в преподаването. Това е и причината да окуражаваме учителите от програмата да посещават редовно часове на своите колеги и да канят по-опитните преподаватели да наблюдават регулярно техни уроци.

Какви отговорности има учителят наставник?

Учителят-наставник е част от педагогическия колектив на училището, в което преподава учителят от програмата на “Заедно в час” и бива посочен от директора. Най-често това е учител с опит (главен учител), от когото се очаква да помогне на новия учител с интеграцията му в училищната общност и с разясняване на основните му задължения (училищна политика, учебни планове, програми, учебно разписание, учебници и учебни помагала, система за оценяване и други). Учителят-наставник е от изключителна важност за успешната работа на учителя от програмата на “Заедно в час”. Опитът показва, че колкото по-интензивна и целенасочена е подкрепата от учителя-наставник, толкова по-леко е за новите учители да се адаптират в новата среда.

Какви иновативни методи използват учителите в класната стая?

В обучението, през което преминават участниците в програмата на “Заедно в час”, са заложени няколко принципа на работа в класната стая, насочени към повишаване на мотивацията за учене и резултатите на учениците. Сред тях са:

 • изграждане и следване на визия за успех и развитие на учениците и училището, която мотивира децата и младежите да бъдат по-активни, по-критични и амбициозни. Във визията е описано какво трябва да постигнат учениците до края учебната година, както и конкретни стъпки за изпълнението й, като е съобразена и съгласувана с учебното разпределение по конкретните предмети;
 • създаване на общи правила в класната стая за изграждане на здравословна атмосфера, подходяща за учене. Учителите въвеждат правила за поведение на учениците, които са съгласувани със самите тях и чието неизпълнение води до определени последствия за целия клас. Целта е да се изгради мотивираща за учене среда, в която всички ученици се чувстват равни и са наясно със своите отговорности. Често правилата присъстват физически в класните стаи под формата на цветни табла, изработени от самите ученици;
 • процентова скала за оценяване и „изходни билети”, които имат за цел както да измерят усвояването на даден учебен материал, така и да дадат представа на учениците за напредъка им през годината и да посочат техните силни и слаби страни. Учителите провеждат кратко оценяване на края на всеки час под формата на „изходен билет“, за да разберат каква част от учениците са усвоили учебната цел и къде трябва да акцентират при планирането на следващия урок. Оценяването на тези „изходни билети“ се извършва в процентова скала, която дава много по-пълна представа за индивидуалния  напредък на ученика и класа като цяло;
 • табла за проследяване напредъка на учениците с оценките им от всяка учебна цел в процентово изражение и позиционирани в класната стая. По този начин всеки ученик може да проследи напредъка си за годината, а учителят да разговаря за силните и слабите му страни с родителите.

Всеки учител от програмата на “Заедно в час” се съобразява с нормативната уредба в системата на образованието и изискванията, заложени в нея.

Какво е работното време на един учител от програмата на “Заедно в час”?

Работното време на учителите от програмата се определя от техните норматив на преподаване и задълженията, свързани с планиране на уроци, изготвяне на тестове, проверка на ученически работи, планиране и реализиране на извънкласни дейности, консултации с ученици, разговори с родители, административни задължения. В допълнение на задълженията, които има всеки един учител от гледна точка на преподаване, “Заедно в час” определя очаквания за заетостта на участниците в програмата и продуктите и данните, изработени и предадени от тях. По време на учебната година учителите редовно отчитат резултатите от работата си и обсъждат напредъка на учениците си с по-опитен колега (координатор).

Учителите от програмата познават ли училищната документация и могат ли да работят с нея?

Учителите от програмата на “Заедно в час” спазват административните задължения, които има всеки учител в училище. Всички участници преминават обучение за работа с училищна документация. Допълнително условие към всяко училище, което назначи учител от програмата, е да определи учител-наставник от педагогическия екип  в училище, който да подпомага новия учител при адаптирането в ролята на учител и административните задължения, които има.

Учителите от програмата могат ли да поемат класно ръководство?

Възможно е учител от програмата да поеме класно ръководство, но това зависи от редица фактори, като това дали е имал предишен опит като класен ръководител и възможността да се справи с отговорностите и административната тежест на позицията. Опитът ни през годините показва, че не е препоръчително за учители в тяхната първа година на преподаване да поемат класно ръководство. Сериозно въздействие върху работата на новите учители, поели отговорността да ръководят клас, оказва и подкрепата, която им оказват техните по-опитни колеги. Съветите от учител-наставник, както и тези на учителите с богат опит в работата в училище и класното ръководство, са незаменим помощник за новия учител в установяването на контакт с ученици и родители. Необходима е структурирана подкрепа от учител-наставник, който да преведе новия си колега през особеностите на работата на класния ръководител.

Какво се случва, ако предложеният от вас учител напусне програмата преди да започне работа през септември?

Ако кандидат-учител напусне програмата преди своето назначение в училище (по време на обучението си в Летен институт), ние ще ви уведомим своевременно и ако имаме възможност, ще насочим друг кандидат. Обучението на учителите през лятото е последният етап, чрез който се проверява тяхната мотивация, устойчивост и пригодност да бъдат учители.

Какво се случва, ако предложеният от вас учител напусне училище преди изтичане на двете години?

Учителите добре осъзнават отговорността, която имат към училището и учениците си, както и последствията, ако се откажат от участието си в програмата по време на учебната година. Нашата цел е да задържим новите учители поне две години в училище, като им осигуряваме структурирана подкрепа и обучение, което да им помогне да бъдат успешни в класната стая. Възможно е учител от програмата да напусне училище през лятото между двете учебни години. Ако възникне подобен казус, ще бъдете уведомени навременно, за да може да намерите подходящ заместник на учителя.

Какво се случва, ако не съм доволен от предложения от вас учител, а договорът ни е двегодишен?

Нямаме практика да освобождаваме учители по време на учебната година, освен ако не е налична основателна причина и конкретни доказателства, че съответният учител трябва да напусне училище.

Основателна причина за освобождаване на учител например е системното неспазване от негова страна на поетите ангажименти към ученици, училищното ръководство и програмата. Сериозно основание за оттегляне на подкрепата към даден учител от страна на фондацията е, ако бъдат установени сериозни пропуски в знанията на учениците или не бъде отчетен положителен напредък в академичните им постижения.

Ако се стигне до ситуация, в която учител от програмата трябва да бъде освободен, вие като наши равностойни партньори ще бъдете информирани за конкретния казус и заедно ще потърсим възможност да преодолеем кризисния период по подходящ начин. Ние вярваме, че в основата на нашето партньорство е двустранната и регулярна комуникация. Окуражаваме ви да споделяте редовно вашите впечатления относно учителите и тяхното представяне. Вашата обратна връзка относно работата на учителите ще ни позволи да набележим правилните мерки за последващо обучение и подкрепа на новите учители, за да бъдат по-успешни в класната стая и да завършат успешно своето обучение по програмата.

Може ли след изтичане на определения период договорът с учителя да бъде продължен?

След изтичане на двегодишния период, договорът с учителя може да бъде продължен, ако това е желанието на директора и учителя. Статистиката показва, че около 40% от участниците в програмата на “Заедно в час”, продължават да преподават и след първите две години. От значение за решението на новия учител дали да остане в училище е начинът, по който бива подкрепен от директора и училищния екип. Въздействие върху окончателното решение на учителя оказват и възможностите за последващо кариерно развитие, които надграждат придобития педагогически опит.

Защо програмата включва преподаване в училище за период от точно две години?

Продължителността на преподаването в училище в рамките на програмата на “Заедно в час” е съобразена с възможностите за обучение и подкрепа на новите учители. През първата година участниците се нуждаят от структурирана подкрепа и обучение, чрез което да изградят знания и умения, за да бъдат успешни учители. Сред участниците в програмата има специалисти без предишен педагогически опит. Те са демонстрирали тези умения и нагласи, които вярваме, че ще им помогнат да навлязат успешно в новата професия. Философията на работа с учителите от програмата се базира на нашето убеждение, че само по пътя на подкрепата, ефективното сътрудничество и съвместното търсене на възможности за подобрение можем да разгърнем своя потенциал като учители и да бъдем максимално полезни на учениците в класните стаи. Първите резултати от работата на новите учители можем да отразим едва в средата на първата им година в училище. През втората си година те продължават своето обучение, като успяват да надградят върху опита си от първата година до степен, в която те самите да оказват подкрепа на своите нови колеги от програмата.

В какви допълнителни дейности с учениците могат да участват учителите от програмата?

От учителите в програмата се изисква да надграждат своята работа с учениците посредством различни извънкласни занимания и дейности по интереси. В зависимост от целите, които са си заложили в своята визия, както и уменията, които искат да изградят у своите ученици, учителите организират различни събития в училище и извън него.

През лятото, между двете учебни години, учителите трябва да направят задължителен стаж или да разработят собствен училищен проект с подкрепата на “Заедно в час” и нашите корпоративни и институционални партньори. В резултат от сътрудничеството между “Заедно в час”, училища партньори, представители на местната власт, неправителствения сектор и бизнеса, през последните години учителите от програмата осъществиха редица проекти за летни училища, международни проекти и инициативи. Всяка една инициатива има за цел да подпомогне развитието на местната общност и учениците в конкретното училище партньор.

Възможно ли е и другите учители от училището партньор да присъстват на събитията на “Заедно в час”?

Събитията и обученията, които провеждаме през учебната година, са отворени за нашите партньори и техните педагогически екипи. Всяко училище партньор получава подробен календар с предстоящите обучения и събития, организирани от “Заедно в час”, и се уведомява приоритетно за срокове за записване. Окуражаваме нашите партньори да участват активно в семинарите и конференциите ни.

На какви критерии трябва да отговарят училищата партньори?

Партньорството със “Заедно в час” е отворено за всички държавни или общински училища, специализирани или неспециализирани, в които се обучават ученици от 1 до 12 клас в редовна форма на обучение, и в които учениците отговарят на един или повече от следните критерии:

 • произхождат от семейства с нисък социално-икономически статус;
 • показват незадоволителни резултати на външни оценявания и държавни зрелостни изпити;
 • произхождат от езикови малцинства;
 • в риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително изоставане от учебния материал.

Очакваме от училищата партньори и техните екипи да имат мотивация за работа в посока осигуряване на качествено образование за всеки един ученик.

Училището има ли задължение да осигури жилище на учителя и какви разходи се очаква да поеме за конкретния учител?

Разходите за настаняване на учителите са тяхна отговорност. Училището няма ангажимент за осигуряването на квартира и покриването на режийни разходи. Ако учителят живее в съседно населено място и се налага да пътува, разходите му се покриват съгласно наредба №1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

В какъв срок ще разбера дали имате подходящ кандидат за обявената от мен позиция?

В рамките на месец от подаване на вашата заявка ще се свържем с вас и ще уговорим подходящо време за среща в училището. До 15 юли ще получите окончателен отговор дали разполагаме с подходящ кандидат за обявената позиция.

Ако не сте намерили отговор на вашите въпроси, ще се радваме да се свържете с нас през контактната форма:

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди