Учители и директори от регион Стара Загора обмениха опит по темата за привличането и задържането на ученици в училище

Учители и директори от 80 училища и представители на общини от целия регион Стара Загора участваха във форума “Привличане и задържане на учениците в училищата на регион Стара Загора”, организиран от Регионалното управление на образованието – Стара Загора и фондация “Заедно в час”. Той се проведе на 26-ти март в ОУ “Кирил Христов” в Стара Загора и на 27-ми март в СУ „Екзарх Антим I“ в Казанлък.

Целите на събитието бяха да се изяснят аспектите и измеренията на проблема с отсъствията на учениците, да се обсъдят причините за него и да се споделят успешни практики за неговото решение от опита на участниците. “Причините за този проблем са комплексни и ако училището е само в тази борба, няма да може да бъде постигнат успех”, сподели при откриването на форума Татяна Димитрова, началник на РУО-Стара Загора. Тя допълни, че в последните месеци в училищата са били върнати много ученици в резултат на междуинституционалния механизъм, но сега важното е те да бъдат задържани в класните стаи и да получат качествено образование. “Заедно в час” си сътрудничи с училища в регион Стара Загора от 2013 г. и това е ключово събитие за обмен на опит”, обърна се към участниците на форума и Нели Колева, директор “Публични партньорства” в “Заедно в час”. Тя призова директорите и учителите да споделят своя опит и добри практики, защото само чрез добра съвместна работа между всички участници в образователния процес могат да се постигне истинска положителна промяна в сектора.

Специално участие във форума взеха ученици от професионални гимназии в Стара Загора, които споделиха своите идеи за това как да изглежда училището, за да привлече интереса на децата и младежите.

Какъв е проблемът
Форумът беше открит от началника на РУО-Стара Загора Татяна Димитрова

В началото на форума участниците обсъдиха различните аспекти на проблема с отсъствията на ученици от училища и разгледаха в детайли причините за него.

В практически работилници участниците във форума разсъждаваха първо над конкретни примери от техния опит в училище, а след това преминаха към обобщение на различните причини за ниска посещаемост на учебните часове.

Сред най-често посочваните бяха безинтересният за учениците учебен материал, липсата на добър пример и неприемането на образованието като важна ценност в семейството, недостатъчната комуникация между заинтересованите страни.

Откроиха се още пречки като липсата на средства, необходимост учениците да работят в учебно време, традиции в някои общности, езикова бариера, пропуски в вече преподаден учебен материал и ниска мотивация за учене заради неразбиране каква е практическата приложимост на преподаваното в училище.

И кои са решенията

Втората част от форума беше посветена на конкретни решения за привличане и задържане на ученици в училище. Директорите, учителите и представителите на общините споделиха своя досегашен опит, като целта беше всеки екип в работилниците да излезе с ясна стратегия за адресиране на конкретна причина, която участниците да могат да използват в работата си в класните стаи.

Голяма част от решенията, обсъдени на форума, бяха свързани с работата с родителите и други институции, ангажирани с образованието на децата. Участниците се обединиха около мнението, че родителите трябва да бъдат привлечени като партньор, а като конкретни дейности бяха посочени училище за родители и общностни събития с родители и деца, така че те да почувстват училището като тяхно място.

Втората група решения бяха в посока по-практически насочено образование и дейности, чрез които учениците да разберат как уменията, развити в училище, могат да бъдат приложени в живота им след това. Като конкретна практика бяха посочени посещенията на различни дейности и професии, така че децата и младежите да се запознаят с разнообразните възможности пред тях. Извънкласните занимания и инструменти като учене под формата на игра, електронни платформи, проектно-базирано обучение, часове в музеи и зелени училища бяха сред другите конкретни мерки, до които учителите и директорите достигнаха.

Участниците обсъдиха още нужда от пълен обхват на децата в предучилищна възраст, създаването на стратегия според силните страни на училището, осъвременяването на методите на преподаване и олекотяването на учебните програми

Снимки от събитието и споделяне на конкретни методи от опита на участниците на форума могат да бъдат намерени в специално създадената за събитието Facebook група “За успеха на всяко дете в област Стара Загора”. Една от основните цели на събитието беше то да бъда само началото на дискусия за област Стара Загора. Организаторите се надяват споделянето на предизвикателства и обменът на добри практики да продължи във Facebook групата.

"Заедно в час" подготвя способни хора да бъдат мотивиращи учители, за да може всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

Помогнете повече ученици да разбират езика на училището

Подкрепете “Заедно в час” и EducArt в създаването на методика и материали за обучение на ученици с различен майчин език.

дни
часа
минути
секунди